O firmie


OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
METAL UNION SP. Z O.O.


1. Wstęp.
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy określają zasady współpracy stron w ramach dostaw towarów oraz postępowania reklamacyjnego.
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy są integralną częścią każdej umowy zawieranej przez Metal Union Sp. z o.o. Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy.


2. Zawarcie umowy.
Zawarcie umowy następuje w drodze ofertowania. Metal Union Sp. z o.o. (dalej Dostawca) składa Odbiorcy zaproszenie do złożenia oferty, w szczególności: cenniki, specyfikacje, propozycje pisemne lub elektroniczne złożenia oferty. Następnie, Odbiorca składa ofertę zakupu Dostawcy, w której, w przypadku braku odmiennych postanowień w samej ofercie, zawierają się postanowienia z ostatnich wysłanych do Odbiorcy przez Dostawcę cenników, specyfikacji, propozycji złożenia oferty. W szczególności za złożenie oferty zakupu na warunkach wskazanych w ostatnich przesłanych do Odbiorcy przez Dostawcę cenniku, specyfikacjach, propozycjach złożenia oferty zakupu, poczytuje się złożenie zamówienia przez Odbiorcę. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie 3 dni od jego otrzymania za pomocą poczty elektronicznej. W wyniku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą. Dostawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia złożonego zamówienia do realizacji lub jego modyfikację. Milczenie Dostawcy oznacza nieprzyjęcie oferty zakupu przez Dostawcę niezależnie od tego czy pozostaje on z Odbiorcą w stałych stosunkach gospodarczych. W wypadku zmiany lub uzupełnienia treści zamówienia poczytuje się je za nową ofertę. Umowa zostaje zawarta w wypadku przyjęcia nowej oferty zakupu przez Odbiorcę. Brak odpowiedzi Odbiorcy na nową ofertę Dostawcy w terminie 3 dni od jej złożenia poczytuje się za przyjęcie tej nowej oferty.


3. Zastrzeżenie własności.
Dostawca zastrzega własność sprzedanego towaru do czasu całkowitego uiszczenia płatności przez Odbiorcę.


4. Termin płatności.
Jeżeli warunki płatności nie są określone inaczej, płatność za towar następuje w formie przedpłaty. Za chwilę dokonania płatności uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Dostawcy. Jeżeli zgodnie z odrębnymi ustaleniami termin płatności jest określony inaczej niż w powyższy sposób, po upływie terminu płatności Dostawca może naliczyć odsetki i opłaty za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zalegania odbiorcy z płatnością Dostawca ma prawo wstrzymać dostawy do momentu uregulowania wymaganej kwoty, jak również zmienić warunki płatności na przedpłatę.


5. Termin realizacji.
Dostawca realizuje zamówienie w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od końca tygodnia, w którym przyjęto zamówienie lub w przypadku gdy umówionym terminem płatności jest przedpłata, w terminie 14 dni od otrzymania całej kwoty przedpłaty przez Dostawcę chyba, że uzgodnienia z Odbiorcą stanowią inaczej. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia bez odszkodowania. W takim wypadku Dostawca powiadamia niezwłocznie Odbiorcę wyznaczając jednocześnie nowy termin.


6. Warunki transportu.
6.1. Warunki transportu są oparte o warunki INCOTERMS 2010, zgodnie ze standardem FCA (Free Carrier). Nawet jeśli zgodnie z ustaleniami:
- koszt transportu ponieść ma Dostawca lub,
- jeśli transport zamawia Dostawca lub,
- jeśli faktura od przewoźnika wystawiana jest na Dostawcę,
to pozostałe warunki INCOTERMS 2010 FCA pozostają w mocy.
W szczególności Dostawca jest odpowiedzialny za wydanie towaru przewoźnikowi, wraz z załadunkiem, organizację i dokonanie odprawy celnej. Odbiorca jest odpowiedzialny za organizację transportu, odbiór i rozładunek towaru. Odpowiednie mocowanie, rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru w transporcie uwzględniające sposób w jaki towar jest opakowany, leży po stronie Odbiorcy. Wszelkie ryzyka związane z przesyłką z chwilą wydania towaru przewoźnikowi przechodzą na Odbiorcę. W szczególności to Odbiorcy przysługuje względem przewoźnika roszczenie o naprawienie szkody w wyniku uszkodzenia towaru w transporcie oraz w wyniku ubytków ilościowych w transporcie.
6.2. Określenie innych warunków transportu niż wskazane w pkt 6.1 wymaga jasnego i niepozostawiającego wątpliwości oznaczenia warunków z odniesieniem do odpowiedniej zasady INCOTERMS 2010.
6.3 Jeżeli Strony ustaliły, że warunki transportu są zgodne z zasadami INCOTERMS 2010, zgodnie ze standardem DAP (Delivery at Place), Dostawca odpowiedzialny jest za wydanie, załadunek i transport do miejsca wskazanego przez Odbiorcę. Wszelkie ryzyka związane z przesyłką przechodzą na Odbiorcę w momencie rozpoczęcia rozładunku. Odbiorca jest zobowiązany do zbadania stanu przesyłki, przede wszystkim pod kątem kompletności oraz uszkodzeń. Wszelkie niezgodności Odbiorca jest zobowiązany zgłosić przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia rzeczy lub ubytku w transporcie.
Z chwilą odbioru rzeczy Odbiorca dokonuje przelewu wierzytelności z tytułu roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia rzeczy lub ubytku w transporcie na Dostawcę. Na żądanie Dostawcy Odbiorca zobowiązuje się potwierdzić dokonanie przelewu na Dostawcę w formie pisemnej w terminie 3 dni od wystosowania takiego żądania przez Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się do załatwiania sprawy o uszkodzenie rzeczy lub ubytku w transporcie w postępowaniu przed przewoźnikiem pod warunkiem dopełnienia przez Odbiorcę obowiązku zbadania przesyłki i zgłoszenia niezgodności przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki oraz przekazania Dostawcy odpowiednich dokumentów niezbędnych do postepowania przed przewoźnikiem. Dostawca zobowiązuje się do zwrotu uzyskanej sumy od przewoźnika z tytułu powyższego odszkodowania na rzecz Odbiorcy.

7. Opakowania zwrotne.
Jeżeli towar jest wydawany przez Dostawcę w zwrotnym opakowaniu Metal Union, Dostawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia opakowania nieposiadającego oznaczenia właściwego dla Dostawcy. Opakowaniem zwrotnym jest opakowanie oznaczone jako zwrotne przez Dostawcę.
Odbiorca przyjmując opakowanie zwrotne wraz z towarem zawiera w ten sposób umowę sprzedaży takiego opakowania, gdzie kupującym jest Odbiorca a sprzedawcą jest Dostawca. Ceną sprzedaży jest cena opakowania z ostatniego cennika udostępnionego Odbiorcy przez Dostawcę a w braku takiej ceny, cena odtworzeniowa z dnia wydania opakowania zwrotnego Odbiorcy. Umowa jest zawarta pod warunkiem zawieszającym - braku zwrotu opakowania Dostawcy w przeciągu 2 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym opakowanie wraz z towarem wydano do transportu do Odbiorcy. Dostawca nie jest obowiązany do odkupienia opakowania od Odbiorcy w terminie późniejszym.
Niniejszy punkt nie dotyczy obrotu Europaletami.


8. Odbiór towaru.
8.1. Odbiorca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie ustalonym z Dostawcą. Odbiorca jest obowiązany do współdziałania w tym zakresie z Dostawcą. W przypadku braku współdziałania lub braku odbioru w terminie ustalonym, Dostawca jest uprawniony do wykonania swoich praw wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności do żądania naprawienia szkody, odstąpienia od umowy, oddania rzeczy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Odbiorcy lub sprzedaży rzeczy na rachunek Odbiorcy.
8.2. Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić jakość oraz ilość opakowań zbiorczych towarów w momencie odbioru towaru. Zastrzeżenia do braków jakościowych lub ilościowych dotyczące opakowań zbiorczych należy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie odbioru towaru na adres poczty elektronicznej: reklamacje@metalunion.pl. Zapis na dokumencie WZ/WZW/CMR stanowi wymagany materiał dowodowy do rozpatrzenia Zastrzeżenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki jakościowe lub ilościowe opakowań zbiorczych, które mogły być stwierdzone przez Odbiorcę przy odbiorze, a które nie zostały zgłoszone w powyższym terminie lub zostały zgłoszone pod adres inny niż podany powyżej.


9. Gwarancja.
Dostawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty wydania towaru, na sprzedany towar, nie dłuższej jednak niż do momentu użycia towaru jako półproduktu do wyprodukowania produktu finalnego, chyba że aktualna karta produktu udostępniona Odbiorcy przez Dostawcę stanowi inaczej. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, których nie sposób było stwierdzić przy rozładunku (w szczególności w wypadku wady towarów zapakowanych w opakowania zbiorcze). Dostawca nie jest również odpowiedzialny za zniszczenia bądź uszkodzenia towaru w siedzibie klienta, w szczególności podczas rozładunku, wadliwego składowania, transportu wewnętrznego, przeładowania, przepakowania. Gwarancja wygasa jeżeli towar nie jest przechowywany w suchym miejscu, w temperaturze min. 10 st. C, oraz w oryginalnym opakowaniu dostawcy, chyba że aktualna karta produktu udostępniona Odbiorcy przez Dostawcę stanowi inaczej.

Jeżeli towar ma wadę fizyczną, Odbiorca może zgłosić Reklamację Jakościową tego towaru, zgodnie z pkt 11 poniżej.

10. Braki ilościowe.
Jeżeli przesyłka towaru posiada braki ilościowe, których nie sposób było stwierdzić przy rozładunku (w szczególności w wypadku niedoborów towarów zapakowanych w opakowania zbiorcze) Odbiorca może zgłosić Reklamację Ilościową. Odbiorca może zgłosić Reklamację Ilościową w przypadku braku ilościowego ujawnionego w terminie 6 miesięcy od dnia wydania towaru. Braki ilościowe ujawnione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
Jeżeli przesyłka towaru posiada braki ilościowe, Odbiorca może zgłosić Reklamację Ilościową tej przesyłki, zgodnie z pkt 11 poniżej.


11. Postępowanie Reklamacyjne.
Za Reklamację w myśl niniejszego punktu uważa się Reklamację Jakościową lub Reklamację Ilościową.
Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej, przesłanej na adres siedziby Metal Union Sp. z o.o. lub elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@metalunion.pl.
Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 7 dni od ujawnienia wady/niedoboru pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są następujące dane:
- Numer dokumentu WZ/WZW, do którego odnosi się reklamowany towar;
- Numer partii produkcyjnej;
- Opis wady reklamowanego towaru;
- Ilość reklamowanych towarów;
Zgłoszenia reklamacyjne przesyłane na adres inny niż adres siedziby Dostawcy lub inny niż adres poczty elektronicznej właściwej do zgłaszania reklamacji lub reklamacje niezawierające powyższych danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji mogą nie być rozpatrywane.
W razie zgłoszenia reklamacji, Odbiorca ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane wyroby dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem przedstawiciela Dostawcy na miejscu dostawy lub w siedzibie Dostawcy.
Dostawca zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem przesłania zdjęć ujawniających wadę reklamowanego towaru.
Dostawca zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem oględzin z udziałem przedstawiciela Dostawcy w miejscu dostawy lub w miejscu gdzie towar się znajduje lub pod warunkiem wysyłki reklamowanego towaru lub próbki reklamowanego towaru do Dostawcy, celem zbadania reklamowanego towaru. Wysyłka do Dostawcy nastąpi po uzgodnieniu formy i warunków wysyłki z Dostawcą. Koszty wysyłki nieuzgodnionej z Dostawcą nie będą zwracane Odbiorcy.
Postępowanie reklamacyjne trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania wszystkich wymaganych przez Dostawcę informacji. W przypadku zgłoszenia przez Dostawcę potrzeby dosłania informacji przez Odbiorcę i braku ich otrzymania przez Dostawcę w terminie 14 dni od zgłoszenia takiej potrzeby, Dostawca zastrzega sobie prawo do zakończenia w tym terminie

Postępowania Reklamacyjnego Decyzją Reklamacyjną, w której Reklamację uznaje za niezasadną.
Reklamacja kończy się Decyzją Reklamacyjną, w której Dostawca: Reklamację uznaje w całości za zasadną, bądź uznaje w części za zasadną, bądź uznaje za niezasadną.
W przypadku uznania Reklamacji za niezasadną, koszty wysyłki towarów w Postepowaniu Reklamacyjnym leżą po stronie Odbiorcy.
W przypadku wymiany reklamowanego towaru na towar pełnowartościowy wysyłka towaru reklamowanego do Dostawcy nastąpi po uzgodnieniu formy i warunków wysyłki z Dostawcą. Koszty wysyłki nieuzgodnionej z Dostawcą nie będą zwracane Odbiorcy. Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się z wysyłką towaru pełnowartościowego do dnia otrzymania reklamowanego towaru.
Dostawca zastrzega, że nie dopuszcza obciążania go jakimikolwiek kosztami zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę.


12. Rękojmia za wady.
Dostawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


13. Postanowienia końcowe.
Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980.
Wszelkie spory sądowe będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Dostawcy.
Prawem właściwym dla umów zawieranych z Metal Union Sp. z o.o. jest prawo polskie.
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy zostały sporządzone w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy wchodzą w życie z dniem 01.10.2019.

Prezes Zarządu              Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Chwalba      Artur Grabara