O firmie

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się szansą na przyspieszony rozwój firmy. Począwszy od 2000 roku 10-krotnie aplikowaliśmy o dotacje unijne: 4 razy z funduszy przedakcesyjnych i 6 razy z funduszy strukturalnych. Mamy tę satysfakcję, że żaden z naszych wniosków o dofinansowanie nie został odrzucony.

Lista projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:

2003 rok:

Modernizacja produkcji w firmie Metal Union w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych. CEL: zainstalowanie systemu zasilania klejem topliwym linii do laminowania taśm stalowych.

Wdrożenie systemu SKID-PRODUKCJA w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. CEL: usprawnienie procesu zarządzania procesem produkcji i magazynowania wyrobów i surowców.

Wstęp do jakości dotacja z programu Phare 2000. CEL: wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

2004 rok:

Współfinansowanie udziału w targach wystawienniczych w Hanowerze i Kolonii.

2005/2006 rok:

Dotacje z programu SPO WKP 2.3 (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw). CEL: wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji stalowych profili precyzyjnych spawanych laserem CO2. Dotację tę pozyskiwano w kolejnych latach dwukrotnie – na dwie kolejne linie produkcyjne.

2009 rok:

Dotacja z RPOWŚ (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013), Działanie 1.2.2. CEL:  uruchomienie linii lakierującej profile stalowe do szyb zespolonych, zgodnie z innowacyjną, ekologiczną technologią.

2010 rok:

Współfinansowanie   udziału  w  międzynarodowych  targach   Glasstec   w Dusseldorfie w ramach dotacji z RPOWŚ.

2011 rok:

Współfinansowanie udziału w międzynarodowych targach Euro Shop 2011 w Dusseldorfie w ramach dotacji z RPOWŚ.

2012 rok:

Współfinansowanie udziału w międzynarodowych targach Eisenwarenmesse Practical World 2012 w Kolonii w ramach dotacji z RPOWŚ.

2012 rok:

Wdrożenie produkcji systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu. Inwestycja współfinansowana ze środków pomocowych Wspólnoty Europejskiej z Europejskiego Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Działanie 4.3.

 

2020 rok:

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Umowa nr POIR.03.04.00-24-0232/20-00 o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Metal Union sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 329 225.25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 329 225.25 PLN